(028) 66844775 - 0902760910 banhang@phuclanshop.com
Danh mục sản phẩm

Máy nạp đa năng MiniPro TL866A (Hết hàng)

đ

DEVICE:

2716 2732 2764 27128 27256 27512 27010 27020
27C16 27C32 27C64 27C128 27C256 27C512 27C010 27C020 27C040 27C080
27LV128 27LV256 27LV512 27LV010 27LV020 27LV040 27LV080 27LV801
27LV1000 27LV2000 27LV4000 27LV1001 27LV2001 27LV4001
27C1024 27C2048 27C4096 27C210 27C220 27C240

SST
SST27SF256 SST27SF512 SST27SF512(PLCC32) SST27SF512(TSOP32) SST27SF010
SST27SF010(PLCC32) SST27SF020 SST27SF020(PLCC32) SST27SF020(TSOP32) SST27SF040
SST27SF040(PLCC32) SST27SF040(TSOP32)
SST37VF512(PLCC/PDIP) SST37VF010(PLCC/PDIP)
SST37VF020 (PLCC/PDIP) SST37VF040(PLCC/PDIP)
WINBOND
W27C257 W27C257(PLCC32) W27C512 W27C512(PLCC32) W27C010 W27C010(PLCC32)
W27C01 W27C01(PLCC32) W27C020 W27C020(Q32) W27C020(S32)
W27C02 W27C02(Q32) W27C02(S32) W27C040 W27C040(PLCC32)
W27C040(SOP32) W27E257 W27E257(PLCC32) W27E512 W27E512(PLCC32)
W27E010 W27E010(PLC32) W27E010(SOP32) W27E01 W27E01(PLCC32)
W27E01(SOP32) W27E020 W27E020(PLCC32) W27E020(SOP32) W27E02
W27E02(PLCC32) W27E02(SOP32) W27E040 W27E040(PLCC32) W27E040(SOP32) W27E04

MXIC
MX26C1000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP)
MX26C2000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP)
MX26C4000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP)

ACTRANS Parallel Flash Total: 9

AC39LV512 @PLCC32 AC39LV512 @TSOP32
AC39LV010 @PLCC32 AC39LV010 @TSOP32
AC39LV020 @PLCC32 AC39LV020 @TSOP32
AC39LV040 @PLCC32 AC39LV040 @TSOP32
AC39LV080 @TSOP40

AMD Parallel Flash Total: 184

AM2816 AM2816A AM28C16 AM2864A AM2864AE AM28C256
AM28F256 AM28F256A AM28F256A(PLCC32) AM28F512 AM28F512(PLCC32) AM28F512A
AM28F010 AM28F010(PLCC32) AM28F010A AM28F020 AM28F020(PLCC32)
29xxxx--------->163
AM29F010 @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F040B @DIP32_PLCC32_TSOP32
AM29F010B @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F080(B) @TSOP40
AM29F040 @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F016D @TSOP40
(14)
AM29F002T @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002B @DIP32_PLCC32TSOP32
AM29F002BT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002BB @DIP32_PLCC32TSOP32
AM29F002NT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NB @DIP32_PLCC32TSOP32
AM29F002NBT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NBB @DIP32_PLCC32TSOP32
(24)
AM29F100T @TSOP48 AM29F100T @SOP44
AM29F100B @TSOP48 AM29F100B @SOP44
AM29F100AT @TSOP48 AM29F100AT @SOP44
AM29F100AB @TSOP48 AM29F100AB @SOP44
AM29F200AT @TSOP48 AM29F200AT @SOP44
AM29F200AB @TSOP48 AM29F200AB @SOP44
AM29F200BT @TSOP48 AM29F200BT @SOP44
AM29F200BB @TSOP48 AM29F200BB @SOP44
AM29F400AT @TSOP48 AM29F400AT @SOP44
AM29F400AB @TSOP48 AM29F400AB @SOP44
AM29F400BT @TSOP48 AM29F400BT @SOP44
AM29F400BB @TSOP48 AM29F400BB @SOP44
AM29F800T @TSOP48 AM29F800T @SOP44
AM29F800B @TSOP48 AM29F800B @SOP44
AM29F800AT @TSOP48 AM29F800AT @SOP44
AM29F800AB @TSOP48 AM29F800AB @SOP44
AM29F800BT @TSOP48 AM29F800BT @SOP44
AM29F800BB @TSOP48 AM29F800BB @SOP44
AM29F160DT @TSOP48 AM29F160DB @TSOP48
(38)
AM29LV010B @PLCC32 AM29LV004BT @TSOP40
AM29LV020B @PLCC32 AM29LV004BB @TSOP40
AM29LV040B @PLCC32 AM29LV008T @TSOP40
AM29LV010B @TSOP32 AM29LV008B @TSOP40
AM29LV020B @TSOP32 AM29LV008BT @TSOP40
AM29LV040B @TSOP32 AM29LV008BB @TSOP40
AM29LV081 @TSOP40 AM29LV200T @TSOP48
AM29LV017 @TSOP40 AM29LV200B @TSOP48
AM29LV033C @TSOP40 AM29LV200BT @TSOP48
AM29LV033M @TSOP40 AM29LV200BB @TSOP48
AM29LV001T @PLCC32 AM29LV200T @SOP44
AM29LV001B @PLCC32 AM29LV200B @SOP44
AM29LV001BT @PLCC32 AM29LV200BT @SOP44
AM29LV001BB @PLCC32 AM29LV200BB @SOP44
AM29LV001T @TSOP32 AM29LV400T @TSOP48
AM29LV001B @TSOP32 AM29LV400B @TSOP48
AM29LV001BT @TSOP32 AM29LV400BT @TSOP48
AM29LV001BB @TSOP32 AM29LV400BB @TSOP48
AM29LV002T @TSOP40 AM29LV400T @SOP44
AM29LV002B @TSOP40 AM29LV400B @SOP44
AM29LV004T @TSOP40 AM29LV400BT @SOP44
AM29LV004B @TSOP40 AM29LV400BB @SOP44---(44)

AM29LV800T @TSOP48 AM29DL800BB @SOP44
AM29LV800B @TSOP48 AM29DL161DT @TSOP48
AM29LV800BT @TSOP48 AM29DL161DB @TSOP48
AM29LV800BB @TSOP48 AM29DL162DT @TSOP48
AM29LV800T @SOP44 AM29DL162DB @TSOP48
AM29LV800B @SOP44 AM29DL163DT @TSOP48
AM29LV800BT @SOP44 AM29DL163DB @TSOP48
AM29LV800BB @SOP44 AM29DL164DT @TSOP48
AM29LV160BT @TSOP48 AM29DL164DB @TSOP48
AM29LV160BB @TSOP48 AM29DL322DT @TSOP48
AM29LV160DT @TSOP48 AM29DL322DB @TSOP48
AM29LV160DB @TSOP48 AM29DL322GT @TSOP48
AM29LV320DT @TSOP48 AM29DL322GB @TSOP48
AM29LV320DB @TSOP48 AM29DL323GT @TSOP48
AM29LV320MT @TSOP48 AM29LV320MB @TSOP48
AM29LV641D @TSOP48 AM29DL323GB @TSOP48
AM29DL400BT @TSOP48 AM29DL323DT @TSOP48
AM29DL400BB @TSOP48 AM29DL323DB @TSOP48
AM29DL400BT @SOP44 AM29DL324DT @TSOP48
AM29DL400BB @SOP44 AM29DL324DB @TSOP48
AM29DL800BT @TSOP48 AM29DL324GT @TSOP48
AM29DL800BB @TSOP48 AM29DL324GB @TSOP48
AM29DL800BT @SOP44 --------(45)

AM29BL802CB SOP56 AM29BL162CB SOP56---(2)


AMIC Parallel Flash Total: 116

A29001T (DIP/PLCC/TSOP) A290011T (DIP/PLCC/TSOP)
A29001U (DIP/PLCC/TSOP) A290011U (DIP/PLCC/TSOP)
A29002T (DIP/PLCC/TSOP) A290021T (DIP/PLCC/TSOP)
A29002U (DIP/PLCC/TSOP) A290021U (DIP/PLCC/TSOP)
A29512 (DIP/PLCC/TSOP) A29010 (DIP/PLCC/TSOP)
A29020 (DIP/PLCC/TSOP) A29040 (DIP/PLCC/TSOP)
A29040 (DIP/PLCC/TSOP) A29040A (DIP/PLCC/TSOP)
A29040B (DIP/PLCC/TSOP) A29L040 (DIP/PLCC/TSOP)
A29x00-------8
A29400TV @TSOP48 A29800TV @TSOP48
A29400UV @TSOP48 A29800UV @TSOP48
A29400TM @SOP44 A29800TM @SOP44
A29400UM @SOP44 A29800UM @SOP44
A29Lxxx-----52
A2WQ4EUS A29L040 @DIP_PLCC32 A29L008AUV @TSOP40
A29L040 @TSOP32 A29L400TV @TSOP48
A29L040A @DIP_PLCC32 A29L400UV @TSOP48
A29L040A @TSOP32 A29L400ATV @TSOP48
A29L004TL @PLCC32 A29L400AUV @TSOP48
A29L004UL @PLCC32 A29L400TM @SOP44"
A29L004TV @TSOP32 A29L400UM @SOP44
A29L004UV @TSOP32 A29L400ATM @SOP44
A29L004TX @TSOP32 A29L400AUM @SOP44
A29L004UX @TSOP32 A29L800TV @TSOP48
A29L004TW @TSOP40 A29L800UV @TSOP48
A29L004UW @TSOP40 A29L800ATV @TSOP48
A29L004ATL @PLCC32 A29L800AUV @TSOP48
A29L004AUL @PLCC32 A29L800TM @SOP44
A29L004ATV @TSOP32 A29L800UM @SOP44
A29L004AUV @TSOP32 A29L800ATM @SOP44
A29L004ATX @TSOP32 A29L800AUM @SOP44
A29L004AUX @TSOP32 A29L160TV @TSOP48
A29L004ATY @TSOP32 A29L160UV @TSOP48
A29L004AUY @TSOP32 A29L160ATV @TSOP48
A29L004ATW @TSOP40 A29L160AUV @TSOP48
A29L004AUW @TSOP40 A29L320TV @TSOP48
A29L008TV @TSOP40 A29L320UV @TSOP48
A29L008UV @TSOP40 A29L320ATV @TSOP48
A29L008ATV @TSOP40 A29L320AUV @TSOP48

A49xxxx--------8
A49LF004TL A49LF004TX
A49LF040TL A49LF040TX
A49LF040ATL A49LF040ATX
A49FL004TL A49FL004TX

ASD Parallel Flash Total: 12

AE29F1008 (DIP_DIP/PLCC)
AE29F2008 (DIP_DIP/PLCC)
AE29F4008 (DIP_DIP/PLCC)
AE49F2008 (DIP_DIP/PLCC)

ATMEL Parallel Flash Total: 262

AT28C04 AT28C04E AT28C04F
AT28C16 AT28C16E AT28C16F AT28C17 AT28C17E AT28C17F AT2864A
AT28C64 AT28HC64 AT2864L AT28PC64 AT28C64B
AT28HC64B AT28BC64B AT28PC64B AT28C64BL AT28C64E
AT28C64F AT28C64X AT28C256/E/F AT28HC256 /F
AT29xxx---------->35
AT29C257 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV512 @PLCC32_SOP32
AT29C512 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV010A @PLCC32_SOP32
AT29C010A @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV020 @PLCC32_SOP32
AT29C020 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV040A @PLCC32_SOP32
AT29C040A @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV040 @PLCC32_SOP32
AT29C040 @DIP32_PLCC32_SOP32
AT29BV010A @PLCC32_SOP32
AT29BV020 @PLCC32_SOP32
AT29BV040A @PLCC32_SOP32
AT29BV040 @PLCC32_SOP32

AT49xxx---------->200
AT49F512 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV512 (PLCC32/TSOP32)
AT49F010 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV010 (PLCC32/TSOP32)
AT49F020 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV020 (PLCC32/TSOP32)
AT49F040 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV040 (PLCC32/TSOP32)
AT49F512 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV040T (PLCC32/TSOP32)
AT49F001 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002NT (DIP32/PLCC32/TSOP32)
AT49F001N (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002 (DIP32/PLCC32/TSOP32)
AT49F001T (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002N (DIP32/PLCC32/TSOP32)
AT49F001NT (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002T (DIP32/PLCC32/TSOP32)
AT49F002 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002NT (DIP32/PLCC32/TSOP32)
AT49F002N (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002T (DIP32/PLCC32/TSOP32)
(61)
AT49F080 (TSOP40) AT49F080T (TSOP40)
AT49F1024 (VSOP40) AT49F8192A (TSOP48)
AT49F2048A (TSOP48) AT49F8192AT (TSOP48)
AT49F4096A (TSOP48) AT49F8011 (TSOP48)
AT49F4096AT (TSOP48) AT49F8011T (TSOP48)
AT49F004 (TSOP40) AT49F008A (TSOP40)
AT49F004T (TSOP40) AT49F008AT (TSOP40)
AT49F1604 (TSOP48) AT49F1614 (TSOP48)
AT49F1604T (TSOP48) AT49F1614T (TSOP48)
(18)
AT49BV080 TSOP40 AT49BV1604T TSOP48
AT49BV1024A VSOP40 AT49BV1614 TSOP48
AT49BV2048A TSOP48 AT49BV1614T TSOP48
AT49BV4096A TSOP48 AT49BV162A TSOP48
AT49BV4096AT TSOP48 AT49BV162AT TSOP48
AT49BV8192A TSOP48 AT49BV163A TSOP48
AT49BV8192AT TSOP48 AT49BV163AT TSOP48
AT49BV8011 TSOP48 AT49BV320 TSOP48
AT49BV8011T TSOP48 AT49BV320T TSOP48"
AT49BV802A TSOP48 AT49BV320D TSOP48"
AT49BV080T TSOP40 AT49BV321 TSOP48
AT49BV802AT TSOP48 AT49BV321T TSOP48
AT49BV160 TSOP48 AT49BV322 TSOP48
AT49BV160T TSOP48 AT49BV322T TSOP48
AT49BV161 TSOP48 AT49BV3218 TSOP48
AT49BV161T TSOP48 AT49BV3218T TSOP48
AT49BV1604 TSOP48 AT49BV6416 TSOP48
AT49BV6416T TSOP48
(35)
AT49BV002 @PLCC32/TSOP32 AT49BV004 @TSOP40
AT49BV002N @PLCC32/TSOP32 AT49BV004T @TSOP40
AT49BV002T @PLCC32/TSOP32 AT49BV008A @TSOP40
AT49BV002NT @PLCC32/TSOP32 AT49BV008AT @TSOP40
12)
AT49LV512 @PLCC32/TSOP32 AT49LV040 @PLCC32/TSOP32
AT49LV010 @PLCC32/TSOP32 AT49LV040T @PLCC32/TSOP32
AT49LV020 @PLCC32/TSOP32
10)
AT49LV080 @TSOP40 AT49LV080T @TSOP40
AT49LV1024A @VSOP40 AT49LV161T @TSOP48"
AT49LV2048A @TSOP48 AT49LV1614 @TSOP48
AT49LV4096A @TSOP48 AT49LV1614T @TSOP48
AT49LV4096AT @TSOP48 AT49LV320 @TSOP48"
AT49LV8192A @TSOP48 AT49LV320T @TSOP48"
AT49LV8192AT @TSOP48 AT49LV320D @TSOP48
AT49LV8011 @TSOP48 AT49LV321 @TSOP48
AT49LV8011T @TSOP48 AT49LV321T @TSOP48"
AT49LV160 @TSOP48 AT49LV3218 @TSOP48"
AT49lV160T @TSOP48 AT49LV3218T @TSOP48"
AT49LV161 @TSOP48
23)
AT49LV001 @PLCC32/TSOP32 AT49LV002 @PLCC32/TSOP32
AT49LV001N @PLCC32/TSOP32 AT49LV002N @PLCC32/TSOP32
AT49LV001T @PLCC32/TSOP32 AT49LV002T @PLCC32/TSOP32
AT49LV001NT @PLCC32/TSOP32 AT49LV002NT @PLCC32/TSOP32
AT49LV008A @TSOP40 AT49LV008AT @TSOP40
18)
AT49LH002 @PLCC32 AT49LW040 @PLCC32"
AT49LH004 @PLCC32 AT49LW080 @PLCC32"
AT49LH002 @TSOP40 AT49LW040 @TSOP40"
AT49LH004 @TSOP40 AT49LW080 @TSOP40"
AT49LL020 @PLCC32 AT49LL020 @TSOP40
AT49LL040 @PLCC32 AT49LL040 @TSOP40
AT49LL080 @PLCC32 AT49LL080 @TSOP40
AT49HF010 @DIP32 AT49HBV010 @TSOP32
AT49HF010 @PLCC32 AT49HLV010 @DIP32
AT49HF010 @TSOP32 AT49HLV010 @PLCC32
AT49HBV010 @DIP32 AT49HLV010 @TSOP32
AT49HBV010 @PLCC32
23)

CATALYST Parallel Flash Total: 28

CAT2816 CAT2816A CAT28C16 CAT28C17 CAT2817A
CAT2864A CAT28C64 CAT28HC64 CAT28C256 CAT28C257
CAT28F001T @DIP32/PLCC32/TSOP32
CAT28F001B @DIP32/PLCC32/TSOP32
CAT28F256 @DIP32/PLCC32/TSOP32
CAT28F512 @DIP32/PLCC32/TSOP32
CAT28F010 @DIP32/PLCC32/TSOP32
CAT28F020 @DIP32/PLCC32/TSOP32

ECON Parallel Flash Total: 46

ECON29F------------->21
EN29F002T (DIP/PLCC/TSOP) EN29F002B (DIP/PLCC/TSOP)
EN29F002NT (DIP/PLCC/TSOP) EN29F002NB (DIP/PLCC/TSOP)
EN29F512 (DIP/PLCC/TSOP) EN29F010 (DIP/PLCC/TSOP)
EN29F040 (DIP/PLCC/TSOP)
ECON29LV------------->23
EN29LV010 @PLCC32 EN29LV160AT @TSOP48
EN29LV010 @TSOP32 EN29LV160AB @TSOP48
EN29LV040 @PLCC32 EN29LV160JT @TSOP48
EN29LV040 @TSOP32 EN29LV160JB @TSOP48
EN29LV800T @TSOP48 EN29LV320T @TSOP48
EN29LV800B @TSOP48 EN29LV320B @TSOP48
EN29LV800AT @TSOP48 EN29LV640H @TSOP48
EN29LV800AB @TSOP48 EN29LV640L @TSOP48
EN29LV800BT @TSOP48 EN29LV641H @TSOP48
EN29LV800BB @TSOP48 EN29LV641L @TSOP48
EN29LV160T @TSOP48 EN29LV641U @TSOP48
EN29LV160B @TSOP48
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ESFT Parallel Flash Total: 12
=================================================================
F49L004U @PLCC32 F49L400UA @TSOP48
F49L004U @TSOP40 F49L400BA @TSOP48
F49L004B @PLCC32 F49L800UA @TSOP48
F49L004B @TSOP40 F49L800BA @TSOP48
F49L040A @PLCC32 F49L160UA @TSOP48
F49L040A @TSOP32 F49L160BA @TSOP48
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ EXEL Parallel Flash Total: 10
=================================================================
XL28C04A XL2816 XL28C64 XL28HC65 XL28C256
XL2816A XL28C16 XL28C65 XL2865A XL2864A
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FUJITSU Parallel Flash Total: 94
=================================================================
MBM29F--------------------------33
MBM29F002T @PLCC32 MBM29F400BA @TSOP48
MBM29F002T @TSOP32 MBM29F400TA @SOP44
MBM29F002B @PLCC32 MBM29F400BA @SOP44
MBM29F002B @TSOP32 MBM29F400TC @TSOP48
MBM29F040 @PLCC32 MBM29F400BC @TSOP48
MBM29F040 @TSOP32 MBM29F400TC @SOP44
MBM29F033C @TSOP40 MBM29F400BC @SOP44
MBM29F200TA @TSOP48 MBM29F800TA @TSOP48
MBM29F200BA @TSOP48 MBM29F800BA @TSOP48
MBM29F200TA @SOP44 MBM29F800TA @SOP44
MBM29F200BA @SOP44 MBM29F800BA @SOP44
MBM29F200TC @TSOP48 MBM29F800TC @TSOP48
MBM29F200BC @TSOP48 MBM29F800BC @TSOP48
MBM29F200TC @SOP44 MBM29F800TC @SOP44
MBM29F200BC @SOP44 MBM29F800BC @SOP44
MBM29F400TA @TSOP48 MBM29F160T @TSOP48
MBM29F160B @TSOP48
MBM29LV--------------------------31
MBM29LV001TC @PLCC32 MBM29LV200Bx @SOP44
MBM29LV001BC @PLCC32 MBM29LV400Tx @TSOP48
MBM29LV001TC @TSOP32 MBM29LV400Bx @TSOP48
MBM29LV001BC @TSOP32 MBM29LV400Tx @SOP44
MBM29LV002TC @TSOP40 MBM29LV400Bx @SOP44
MBM29LV002BC @TSOP40 MBM29LV800Tx @TSOP48
MBM29LV004TC @TSOP40 MBM29LV800Bx @TSOP48
MBM29LV004BC @TSOP40 MBM29LV800Tx @SOP44
MBM29LV008TA @TSOP40 MBM29LV800Bx @SOP44
MBM29LV008BA @TSOP40 MBM29LV160Tx @TSOP48
MBM29LV016T @TSOP40 MBM29LV160Bx @TSOP48
MBM29LV016B @TSOP40 MBM29LV320T @TSOP48
MBM29LV017 @TSOP40 MBM29LV320B @TSOP48
MBM29LV200Tx @TSOP48 MBM29LV650U @TSOP48
MBM29LV200Bx @TSOP48 MBM29LV651U @TSOP48
MBM29LV200Tx @SOP44
MBM29LV--------------------------30
MBM29DL400Tx @TSOP48 MBM29DL164B @TSOP48
MBM29DL400Bx @TSOP48 MBM29DL32TF @TSOP48
MBM29DL400Tx @SOP44 MBM29DL32BF @TSOP48
MBM29DL400Bx @SOP44 MBM29DL34TF @TSOP48
MBM29DL800Tx @TSOP48 MBM29DL34BF @TSOP48
MBM29DL800Bx @TSOP48 MBM29DL321Tx @TSOP48
MBM29DL800Tx @SOP44 MBM29DL321Bx @TSOP48
MBM29DL800Bx @SOP44 MBM29DL322Tx @TSOP48
MBM29DL161T @TSOP48 MBM29DL322Bx @TSOP48
MBM29DL161B @TSOP48 MBM29DL323Tx @TSOP48
MBM29DL162T @TSOP48 MBM29DL323Bx @TSOP48
MBM29DL162B @TSOP48 MBM29DL324Tx @TSOP48
MBM29DL163T @TSOP48 MBM29DL324Bx @TSOP48
MBM29DL163B @TSOP48 MBM29DL640E @TSOP48
MBM29DL164T @TSOP48 MBM29DL640D @TSOP48
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HYUNDAY_HYNIX Parallel Flash Total: 45
=================================================================
HY29F002T @DIP_PLCC32 HY29F040A @DIP_PLCC32
HY29F002T @TSOP32 HY29F040A @TSOP32
HY29F040 @DIP_PLCC32 HY29F040T @DIP_PLCC32
HY29F040 @TSOP32 HY29F040T @TSOP32
HY29F080 @TSOP40 --(13)
HY29F200T @TSOP48 HY29F800AT @TSOP48
HY29F200T @SOP44 HY29F800AT @SOP44
HY29F200B @TSOP48 HY29F800AB @TSOP48
HY29F200B @SOP44 HY29F800AB @SOP44
HY29F400T @TSOP48 HY29LV400T @TSOP48
HY29F400T @SOP44 HY29LV400T @SOP44
HY29F400B @TSOP48 HY29LV400B @TSOP48
HY29F400B @SOP44 HY29LV400B @SOP44
HY29F400AT @TSOP48 HY29LV800T @TSOP48
HY29F400AT @SOP44 HY29LV800T @SOP44
HY29F400AB @TSOP48 HY29LV800B @TSOP48
HY29F400AB @SOP44 HY29LV800B @SOP44
HY29F800T @TSOP48 HY29LV160T @TSOP48
HY29F800T @SOP44 HY29LV160B @TSOP48
HY29F800B @TSOP48 HY29LV320T @TSOP48
HY29F800B @SOP44 HY29LV320B @TSOP48 ---(32)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ INTEL Parallel Flash Total: 129
=================================================================
28F001BX-T (PLCC32/DIP32/SOP) 28F512 (PLCC32/DIP32/SOP)
28F001BX-B (PLCC32/DIP32/SOP) 28F010 (PLCC32/DIP32/SOP)
28F256A (PLCC32/DIP32/SOP) 28F020 (PLCC32/DIP32/SOP)
(18)
¡¡¡¡E28F002BVT @TSOP40 E28F008BET @TSOP40
E28F002BVB @TSOP40 E28F008BEB @TSOP40
E28F002BET @TSOP40 E28F008S3 @TSOP40
E28F002BEB @TSOP40 E28F008S5 @TSOP40
E28F002BXT @TSOP40 E28F008SA @TSOP40
E28F002BXB @TSOP40 E28F008SC @TSOP40
E28F004BVT @TSOP40 E28F016S3 @TSOP40
E28F004BVB @TSOP40 E28F016S5 @TSOP40
E28F004BET @TSOP40 E28F016SC @TSOP40
E28F004BEB @TSOP40 E28F200B5T @TSOP48
E28F004BLT @TSOP40 E28F200B5B @TSOP48
E28F004BLB @TSOP40 E28F200CVT @TSOP48
E28F004BXT @TSOP40 E28F200CVB @TSOP48
E28F004BXB @TSOP40 E28F400B5T @TSOP48
E28F004B5T @TSOP40 E28F400B5B @TSOP48
E28F004B5B @TSOP40 E28F400CVT @TSOP48
E28F004S3 @TSOP40 E28F400CVB @TSOP48
E28F004S5 @TSOP40 E28F800B5T @TSOP48
E28F004SC @TSOP40 E28F800B5B @TSOP48
E28F008BVT @TSOP40 E28F800CVT @TSOP48
E28F008BVB @TSOP40 E28F800CVB @TSOP48
(42)
TE28F002BVT @TSOP40 TE28F200B5T @TSOP48
TE28F002BVB @TSOP40 TE28F200B5B @TSOP48
TE28F002BET @TSOP40 TE28F200CVT @TSOP48
TE28F002BEB @TSOP40 TE28F200CVB @TSOP48
TE28F002BXT @TSOP40 TE28F400B3T @TSOP48
TE28F002BXB @TSOP40 TE28F400B3B @TSOP48
TE28F004BVT @TSOP40 TE28F400B5T @TSOP48
TE28F004BVB @TSOP40 TE28F400B5B @TSOP48
TE28F004BET @TSOP40 TE28F400CVT @TSOP48
TE28F004BEB @TSOP40 TE28F400CVB @TSOP48
TE28F004BXT @TSOP40 TE28F400CET @TSOP48
TE28F004BXB @TSOP40 TE28F400CEB @TSOP48
TE28F004S3 @TSOP40 TE28F800B3T @TSOP48
TE28F004S5 @TSOP40 TE28F800B3B @TSOP48
TE28F004SC @TSOP40 TE28F800B5T @TSOP48
TE28F008BVT @TSOP40 TE28F800B5B @TSOP48
TE28F008BVB @TSOP40 TE28F800CVT @TSOP48
TE28F008BET @TSOP40 TE28F800CVB @TSOP48
TE28F008BEB @TSOP40 TE28F800C3T @TSOP48
TE28F008B3T @TSOP40 TE28F800C3B @TSOP48
TE28F008B3B @TSOP40 TE28F160B3T @TSOP48
TE28F008C3T @TSOP40 TE28F160B3B @TSOP48
TE28F008C3B @TSOP40 TE28F160C3T @TSOP48
TE28F008S3 @TSOP40 TE28F160C3B @TSOP48
TE28F008S5 @TSOP40 TE28F320B3T @TSOP48
TE28F008SC @TSOP40 TE28F320B3B @TSOP48
TE28F016B3T @TSOP40 TE28F320C3T @TSOP48
TE28F016B3B @TSOP40 TE28F320C3B @TSOP48
TE28F016C3T @TSOP40 TE28F640B3T @TSOP48
TE28F016C3B @TSOP40 TE28F640B3B @TSOP48
¡¡¡¡TE28F016S3 @TSOP40 TE28F640C3T @TSOP48
¡¡¡¡TE28F016S5 @TSOP40 TE28F640C3B @TSOP48
¡¡¡¡TE28F016SC @TSOP40 (65)
¡¡¡¡INTEL 82802AB PLCC32 INTEL 82802AC @PLCC32
¡¡¡¡INTEL 82802AC TSOP40 INTEL 82802AB @TSOP40 (4)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ISSI Parallel Flash Total: 6
=================================================================
IS28F010 (PLCC32/DIP32/TSOP32)
IS28F020 (PLCC32/DIP32/TSOP32)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Macronix Parallel Flash Total: 143
=================================================================
MX28xxx----------------------------------->7
MX28F1000P (PLCC32/DIP32)
MX28F2000P (PLCC32/DIP32)
MX28F2000T (PLCC32/DIP32)
¡¡¡¡MX28F2100B @TSOP48
¡¡¡¡MX29xxx----------------------------------->
MX29F001T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F001B (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F002T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002B (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F002NT (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002NB (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F022T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022B (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F022NT (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022NB (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F004T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F004B (DIP/PLCC/TSOP)
MX29F040 (DIP/PLCC/TSOP) --(39)
MX29F080 @TSOP40 MX29F200CT @TSOP48
MX29F100T @TSOP48 MX29F200CT @SOP44
MX29F100T @SOP44 MX29F200CB @TSOP48
MX29F100B @TSOP48 MX29F200CB @SOP44
MX29F100B @SOP44
MX29F200T @TSOP48
MX29F200T @SOP44
MX29F200B @TSOP48
MX29F200B @SOP44

MX29F400T @TSOP48 MX29F400T @SOP44
MX29F400B @TSOP48 MX29F400B @SOP44
MX29F400CT @TSOP48 MX29F400CT @SOP44
MX29F400CB @TSOP48 MX29F400CB @SOP44

MX29F800T @TSOP48 MX29F800T @SOP44
MX29F800B @TSOP48 MX29F800B @SOP44
MX29F800CT @TSOP48 MX29F800CT @SOP44
MX29F800CB @TSOP48 MX29F800CB @SOP44 -------(29)MX29LV002CT (PLCC/TSOP) MX29LV002CB (PLCC/TSOP)
MX29LV002NCT (PLCC/TSOP) MX29LV002NCB (PLCC/TSOP)
MX29LV004T (PLCC/TSOP) MX29LV004B (PLCC/TSOP)
MX29LV040 (PLCC/TSOP) MX29F040C (PLCC/TSOP) ¡ª(16)
¡¡¡¡
MX29LV008T @TSOP40 MX29LV800BB @SOP44
MX29LV008B @TSOP40 MX29LV800CT @TSOP48
MX29LV008CT @TSOP40 MX29LV800CT @SOP44
MX29LV008CB @TSOP40 MX29LV800CB @TSOP48
MX29LV017A @TSOP40 MX29LV800CB @SOP44
MX29LV017B @TSOP40 MX29LV160T @TSOP48
MX29LV400T @TSOP48 MX29LV160B @TSOP48
MX29LV400B @TSOP48 MX29LV160AT @TSOP48
MX29LV400T @SOP44 MX29LV160AB @TSOP48
MX29LV400B @SOP44 MX29LV160BT @TSOP48
MX29LV800BT @TSOP48 MX29LV160BB @TSOP48
MX29LV800BT @SOP44 MX29LV160CT @TSOP48
MX29LV800BB @TSOP48 MX29LV160CB @TSOP48
MX29LV160DT @TSOP48 MX29LV160DB @TSOP48 ----(28)

MX29LV320T @TSOP48 MX29LV320DT @TSOP48
MX29LV320B @TSOP48 MX29LV320DB @TSOP48
MX29LV320AT @TSOP48 MX29LV640BT @TSOP48
MX29LV320AB @TSOP48 MX29LV640BB @TSOP48
MX29LV320CT @TSOP48 MX29LV640MT @TSOP48
MX29LV320CB @TSOP48 MX29LV640MB @TSOP48 -------(12)

KH29LV400CT @TSOP48 KH29LV800CB @TSOP48
KH29LV400CB @TSOP48 KH29LV800CB @SOP44
KH29LV400CT @SOP44" KH29LV160CT @TSOP48
KH29LV400CB @SOP44" KH29LV160CB @TSOP48
KH29LV800CT @TSOP48 KH29LV320DT @TSOP48
KH29LV800CT @SOP44" KH29LV320DB @TSOP48 -----(12)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MICROCHIP Parallel EEPROM Total: 17
=================================================================
2804 28C04A 28C04AF 2816 2816A 28C16A/F 28C17 2817A 2817AF
2864A 28C64 28C64A 28C64AF 28C64B 28C256 28C256F
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MICRON Parallel Flash Total: 39
=================================================================
MT28F002B1 @TSOP40 MT28F400B3-T @TSOP48
MT28F002B3-T @TSOP40 MT28F400B3-T @SOP44
MT28F002B3-B @TSOP40 MT28F400B3-B @TSOP48
MT28F002B5-T @TSOP40 MT28F400B3-B @SOP44
MT28F002B5-B @TSOP40 MT28F400B5-T @TSOP48
MT28F004B3-T @TSOP40 MT28F400B5-T @SOP44
MT28F004B3-B @TSOP40 MT28F400B5-B @TSOP48
MT28F004B5-T @TSOP40 MT28F400B5-B @SOP44
MT28F004B5-B @TSOP40 MT28F800B3-T @TSOP48
MT28F008B3-T @TSOP40 MT28F800B3-T @SOP44
MT28F008B3-B @TSOP40 MT28F800B3-B @TSOP48
MT28F008B5-T @TSOP40 MT28F800B3-B @SOP44
MT28F008B5-B @TSOP40 MT28F800B5-T @TSOP48
MT28F016S3 @TSOP40 MT28F800B5-T @SOP44
MT28F016S5 @TSOP40 MT28F800B5-B @TSOP48
MT28F200B3-T @TSOP48 MT28F800B5-B @SOP44
MT28F200B3-T @SOP44
MT28F200B3-B @TSOP48
MT28F200B3-B @SOP44
MT28F200B5-T @TSOP48
MT28F200B5-T @SOP44
MT28F200B5-B @TSOP48
MT28F200B5-B @SOP44
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MITSUBISHI Parallel Flash Total: 14
=================================================================
M5M28Fxxxx--------------------------->4
¡¡¡¡¡¡M5M28F101 @DIP32
¡¡¡¡¡¡M5M28F101 @SOIC32
¡¡¡¡¡¡M5M28F101 @PLCC32
¡¡¡¡¡¡M5M28F101 @TSOP32
M5M29xxxxx--------------------------->10
M5M29FT800 @TSOP48 M5M29GB160 @TSOP48
¡¡¡¡¡¡M5M29FB800 @TSOP48 M5M29GT320 @TSOP48
M5M29FT800 @SOP44 M5M29GB320 @TSOP48
M5M29FB800 @SOP44 M5M29KT331 @TSOP48
M5M29GT160 @TSOP48 M5M29KB331 @TSOP48
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MOSEL Parallel Flash Total: 30
=================================================================
V29C51001T(DIP/PLCC) V29C51002T (DIP/PLCC) V29C51004T(DIP/PLCC)
V29C51001B(DIP/PLCC) V29C51002B (DIP/PLCC) V29C51004B(DIP/PLCC)
V29C31001T(DIP/PLCC) V29C31002T (DIP/PLCC) V29C31004T(DIP/PLCC)
V29C31001B(DIP/PLCC) V29C31002B (DIP/PLCC) V29C31004B(DIP/PLCC)
V29LC51000(DIP/PLCC) V29LC51001 (DIP/PLCC) V29LC51002(DIP/PLCC)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ PMC Parallel Flash Total: 41
=================================================================
PMC29-------------->12
PM29F002T (DIP/PLCC/TSOP) PM29F002B (DIP/PLCC/TSOP)
PM29F004T (DIP/PLCC/TSOP) PM29F004B (DIP/PLCC/TSOP)
PMC39-------------->17
PM39F010 (DIP/PLCC/TSOP) PM39F020 (DIP/PLCC/TSOP)
PM39F040 (DIP/PLCC/TSOP)
PM39LV512(PLCC/TSOP) PM39LV010 (PLCC/TSOP)
PM39LV020(PLCC/TSOP) PM39LV040 (PLCC/TSOP)
PMC49---------------->12
PM49FL002T (PLCC/TSOP) PM49FL004T (PLCC/TSOP) PM49FL008T (PLCC/TSOP)
PM49FL002B (PLCC/TSOP) PM49FL004B (PLCC/TSOP) PM49FL008B (PLCC/TSOP)

=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SHARP Parallel Flash Total: 22
=================================================================
LH28F004SC @TSOP40 LH28F400BGE-B @TSOP48
LH28F008SA @TSOP40 LH28F400BGHE-T @TSOP48
LH28F008SC @TSOP40 LH28F400BGHE-B @TSOP48
LH28F016SC @TSOP40 LH28F800BGE-T @TSOP48",
LH28F400SU @SOP44 LH28F800BGE-B @TSOP48",
LH28F400SU @TSOP48 LH28F800BGHE-T @TSOP48",
LH28F400BVE @TSOP48 LH28F800BGHE-TTL10 @TSOP48
LH28F400BGE-T @TSOP48 LH28F800BGHE-B @TSOP48",

LH28F160BJE-T @TSOP48
LH28F160BJE-B @TSOP48
LH28F320BJE-PT @TSOP48
LH28F320BJE-PB @TSOP48
LH28F640BFHE-PT @TSOP48
LH28F640BFHE-PB @TSOP48

=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SPANSION Parallel Flash Total: 40
=================================================================
S29AL004D_01 @TSOP48 S29AL016M_02 @TSOP48
S29AL004D_02 @TSOP48 S29AL032D_00 @TSOP40
S29AL004D_01 @SOP44 S29AL032D_03 @TSOP48
S29AL004D_02 @SOP44 S29AL032D_04 @TSOP48
S29AL008D_01 @TSOP48 S29GL016A_R1 @TSOP48
S29AL008D_02 @TSOP48 S29GL016A_R2 @TSOP48
S29AL008D_01 @SOP44 S29GL016A_01 @TSOP48
S29AL008D_02 @SOP44 S29GL016A_02 @TSOP48
S29AL016D_01 @TSOP48 S29GL032M_R0 @TSOP40
S29AL016D_02 @TSOP48 S29GL032M_R1 @TSOP48
S29AL016M_R1 @TSOP48 S29GL032M_R2 @TSOP48
S29AL016M_R2 @TSOP48 S29GL032M_R3 @TSOP48
S29AL016M_01 @TSOP48 S29GL032M_R4 @TSOP48
S29GL064M_R6 @TSOP48 S29GL064M_R7 @TSOP48

S29AL016J_01 @TSOP48 S29AL016J_02 @TSOP48
S29AL016J_03 @TSOP48 S29AL016J_04 @TSOP48
S29AL016J_R1 @TSOP48 S29AL016J_R2 @TSOP48

S29GL064N_xxxx03 S29GL064N_xxxx04
S29GL064N_xxxx06 S29GL064N_xxxx07
S29GL064N_xxxxV6 S29GL064N_xxxxV7


================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SST Parallel Flash Total: 139
=================================================================
SST28xxx---------------------------------
SST28SF040 @DIP32_PLCC32_TSOP32
SST28LF040 @PLCC32_TSOP32
SST28VF040 @PLCC32_TSOP32
SST28SF040A @DIP32_PLCC32_TSOP32
SST28LF040A @PLCC32_TSOP32
SST28VF040A @PLCC32_TSOP32 ----(14)
SST29xxx----------------------------------
SST29EE512 @DIP_PLCC32 SST29EE512 @TSOP32
SST29EE010 @DIP_PLCC32 SST29EE010 @TSOP32
SST29EE020 @DIP_PLCC32 SST29EE020 @TSOP32

SST29LE512 @DIP_PLCC32 SST29LE512 @TSOP32
SST29LE010 @DIP_PLCC32 SST29LE010 @TSOP32
SST29LE020 @DIP_PLCC32 SST29LE020 @TSOP32

SST29VE512 @DIP_PLCC32 SST29VE512 @TSOP32
SST29VE010 @DIP_PLCC32 SST29VE010 @TSOP32
SST29VE020 @DIP_PLCC32 SST29VE020 @TSOP32

SST29SF512 @DIP_PLCC32 SST29SF512 @TSOP32
SST29SF010 @DIP_PLCC32 SST29SF010 @TSOP32
SST29SF020 @DIP_PLCC32 SST29SF020 @TSOP32
SST29SF040 @DIP_PLCC32 SST29SF040 @TSOP32

SST29VF512 @PLCC32 SST29VF512 @TSOP32
SST29VF010 @PLCC32 SST29VF010 @TSOP32
SST29VF020 @PLCC32 SST29VF020 @TSOP32
SST29VF040 @PLCC32 SST29VF040 @TSOP32 --(47)
SST39xxx----------------------------------
SST39SF512 @DIP_PLCC32 SST39SF512 @TSOP32
SST39SF010 @DIP_PLCC32 SST39SF010 @TSOP32
SST39SF020 @DIP_PLCC32 SST39SF020 @TSOP32
SST39SF040 @DIP_PLCC32 SST39SF040 @TSOP32

SST39LF512 @PLCC32 SST39LF512 @TSOP32
SST39LF010 @PLCC32 SST39LF010 @TSOP32
SST39LF020 @PLCC32 SST39LF020 @TSOP32
SST39LF040 @PLCC32 SST39LF040 @TSOP32
SST39LF080 @TSOP40 SST39LF016 @TSOP40

SST39LF200A @TSOP48 SST39LF800A @TSOP48
SST39LF400A @TSOP48 SST39LF160 @TSOP48

SST39VF512 @PLCC32 SST39VF512 @TSOP32
SST39VF010 @PLCC32 SST39VF010 @TSOP32
SST39VF020 @PLCC32 SST39VF020 @TSOP32
SST39VF040 @PLCC32 SST39VF040 @TSOP32
SST39VF080 @TSOP40 SST39VF016 @TSOP40

SST39VF200A @TSOP48 SST39VF160 @TSOP48
SST39VF400A @TSOP48 SST39VF320 @TSOP48
SST39VF800A @TSOP48 ---------(41)

SST39VF1601 @TSOP48 SST39VF1602 @TSOP48
SST39VF3201 @TSOP48 SST39VF3202 @TSOP48
SST39VF6401 @TSOP48 SST39VF6402 @TSOP48
---------(6)


SST49xxx----------------------------------
SST49LF002A @PLCC32 SST49LF008C @TSOP40
SST49LF002A @TSOP32 SST49LF020 @PLCC32
SST49LF002B @PLCC32
SST49LF002B @TSOP32
SST49LF003A @PLCC32 SST49LF020 @TSOP32
SST49LF003A @TSOP32 SST49LF020A @PLCC32
SST49LF004A @PLCC32 SST49LF020A @TSOP32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SST49LF004A @TSOP32 SST49LF030A @PLCC32
SST49LF004B @PLCC32 SST49LF030A @TSOP32
SST49LF004B @TSOP40 SST49LF040 @PLCC32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SST49LF004C @PLCC32 SST49LF040 @TSOP32
SST49LF004C @TSOP40 SST49LF040A @PLCC32
SST49LF008A @PLCC32 SST49LF040A @TSOP32
SST49LF008A @TSOP32 SST49LF080 @PLCC32
SST49LF008A @TSOP40 SST49LF080 @TSOP32
SST49LF008C @PLCC32 SST49LF080A @PLCC32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SST49LF080A @TSOP32 --------(31)

=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ST Parallel Flash Total: 183
=================================================================
M28xxxx----------------------------------
M28F101 @DIP32_PLCC32_TSOP32
M28F201 @DIP32_PLCC32_TSOP32
M28W800BT @TSOP48 M28W320BT @TSOP48
M28W800BB @TSOP48 M28W320BB @TSOP48
M28W800CT @TSOP48 M28W320CT @TSOP48
M28W800CB @TSOP48 M28W320CB @TSOP48
M28W160BT @TSOP48 M28W640CT @TSOP48
M28W160BB @TSOP48 M28W640CB @TSOP48
M28W160CT @TSOP48 M28W640ECT @TSOP48
M28W160CB @TSOP48 M28W640ECB @TSOP48 ¨C(22)
M29Fxxx---------------------------------
M29F512 (DIP/PLCC/TSOP) M29F512B (DIP/PLCC/TSOP)
M29F010 (DIP/PLCC/TSOP) M29F010B (DIP/PLCC/TSOP)
M29F040 (DIP/PLCC/TSOP) M29F040B (DIP/PLCC/TSOP)
AM29F002T (DIP/PLCC/TSOP) AM29F002B (DIP/PLCC/TSOP)
AM29F002NT (DIP/PLCC/TSOP) AM29F002BNT (DIP/PLCC/TSOP)
AM29F002BT (DIP/PLCC/TSOP) AM29F002BB (DIP/PLCC/TSOP)
AM29F002BNB (DIP/PLCC/TSOP) ----------------------(39)
M29F100T @TSOP48 M29F400BB @TSOP48
M29F100B @TSOP48 M29F400T @SOP44"
M29F100BT @TSOP48 M29F400B @SOP44"
M29F100BB @TSOP48 M29F400BT @SOP44"
M29F100T @SOP44 M29F400BB @SOP44"
M29F100B @SOP44 M29F800AT @TSOP48
M29F100BT @SOP44 M29F800AB @TSOP48
M29F100BB @SOP44 M29F800DT @TSOP48
M29F102BB @VSOP40 M29F800DB @TSOP48
M29F200T @TSOP48 M29F800AT @SOP44"
M29F200B @TSOP48 M29F800AB @SOP44"
M29F200T @SOP44 M29F800DT @SOP44"
M29F200B @SOP44 M29F800DB @SOP44"
M29F400T @TSOP48 M29F160BT @TSOP48"
M29F400B @TSOP48 M29F160BB @TSOP48"
M29F400BT @TSOP48 ----------------(33)
M29Wxxx---------------------------------
M29W512 (PLCC/TSOP) M29W400T @SOP44
M29W010 (PLCC/TSOP) M29W400B @TSOP48
M29W040 (PLCC/TSOP) M29W400B @SOP44
M29W002BT @TSOP40 M29W400BT @TSOP48"
M29W002BB @TSOP40 M29W400BT @SOP44
M29W004T @TSOP40 M29W400BB @TSOP48
M29W004B @TSOP40 M29W400BB @SOP44
M29W008T @TSOP40 M29W800AT @TSOP48
M29W008B @TSOP40 M29W800AT @SOP44
M29W008AT @TSOP40 M29W800AB @TSOP48
M29W008AB @TSOP40 M29W800AB @SOP44
M29W017D @TSOP40 M29W800DT @TSOP48
M29W102BT @VSOP40 M29W800DT @SOP44
M29W102BB @VSOP40 M29W800DB @TSOP48
M29W200BT @TSOP48 M29W800DB @SOP44
M29W200BT @SOP44 M29W160BT @TSOP48
M29W200BB @TSOP48 M29W160BB @TSOP48
M29W200BB @SOP44 M29W160DT @TSOP48
M29W400T @TSOP48 M29W160DB @TSOP48
M29W160ET @TSOP48 M29W640DT @TSOP48
M29W160EB @TSOP48 M29W640DB @TSOP48
M29W320DT @TSOP48 M29W640Gx @TSOP48
M29W320DB @TSOP48 M29W641DH @TSOP48
M29W320ET @TSOP48 M29W641DL @TSOP48
M29W320EB @TSOP48 M29W641DU @TSOP48----(53)
M29DWxxx---------------------------------
¡¡¡¡¡¡¡¡M29DW323DT @TSOP48 M29DW640D @TSOP48
M29DW323DB @TSOP48 M29DW640F @TSOP48
M29DW324DT @TSOP48 M29DW641F @TSOP48
M29DW324DB @TSOP48 -----(7)
¡¡¡¡M50xxx---------------------------------
¡¡M50FW040 @DIP_PLCC32 M50LPW002 @PLCC32 M50FLW040A@PLCC32_TSOP32
¡¡M50FW040 @TSOP32 M50LPW040 @PLCC32 M50FLW040A@TSOP40
¡¡M50FW040 @TSOP40 M50LPW040 @TSOP40 M50FLW040B@PLCC32_TSOP32
¡¡M50FW080 @DIP_PLCC32 M50LPW041 @PLCC32 M50FLW040B@TSOP40
¡¡M50FW080 @TSOP32 M50LPW041 @TSOP40 M50FLW080A@PLCC32_TSOP32
¡¡M50FW080 @TSOP40 M50LPW080 @PLCC32 M50FLW080A@TSOP40
¡¡M50FW016 @TSOP40 M50LPW080 @TSOP40 M50FLW080B@PLCC32_TSOP32
M50LPW116 @TSOP40 M50FLW080B@TSOP40----(29)
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SYNCMOS Parallel Flash Total: 24
=================================================================
F29C51001T(DIP/PLCC) F29C51002T (DIP/PLCC) F29C51004T(DIP/PLCC)
F29C51001B(DIP/PLCC) F29C51002B (DIP/PLCC) F29C51004B(DIP/PLCC)
F29C31001T(DIP/PLCC) F29C31002T (DIP/PLCC) F29C31004T(DIP/PLCC)
F29C31001B(DIP/PLCC) F29C31002B (DIP/PLCC) F29C31004B(DIP/PLCC)

=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ TI Parallel Flash Total: 39
=================================================================
TMS28xxx------------------------------------33
TMS28F010A @DIP32_PLCC32 TMS28F010A @TSOP32
TMS28F010B @DIP32_PLCC32 TMS28F010B @TSOP32
TMS28F020 @DIP32_PLCC32 TMS28F020 @TSOP32

TMS28F002Axx-T @TSOP40 TMS28F400BZT @SOP44
TMS28F002Axx-B @TSOP40 TMS28F400BZB @SOP44
TMS28F004Axx-T @TSOP40 TMS28F400Axx-T @TSOP48
TMS28F004Axx-B @TSOP40 TMS28F400Axx-T @SOP44
TMS28F008Axx-T @TSOP40 TMS28F400Axx-B @TSOP48
TMS28F008Axx-B @TSOP40 TMS28F400Axx-B @SOP44

TMS28F200BZT @SOP44 TMS28F800Axx-T @TSOP48
TMS28F200BZB @SOP44 TMS28F800Axx-T @SOP44
TMS28F200Axx-T @TSOP48 TMS28F800Axx-B @TSOP48
TMS28F200Axx-T @SOP44 TMS28F800Axx-B @SOP44
TMS28F200Axx-B @TSOP48 TMS28F1600T @TSOP48
TMS28F200Axx-B @SOP44 TMS28F1600B @TSOP48

TMS29xxx------------------------------------6
TMS29F010 @PLCC32 TMS29F002RB @PLCC32
TMS29F040 @PLCC32 TMS29LF040 @PLCC32
TMS29F002RT @PLCC32 TMS29VF040 @PLCC32
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ TOSHIBA Parallel Flash Total: 26
=================================================================
TC58FVTxxx-------------------------10
TC58FVT004 @TSOP40 TC58FVT800 @TSOP48
TC58FVT008 @TSOP40 TC58FVT800 @SOP44
TC58FVT016 @TSOP40 TC58FVT160 @TSOP48
TC58FVT400 @TSOP48 TC58FVT321 @TSOP48
TC58FVT400 @SOP44 TC58FVT641 @TSOP48
TC58FVTxxx------------------------10
TC58FVB004 @TSOP40 TC58FVB800 @TSOP48
TC58FVB008 @TSOP40 TC58FVB800 @SOP44
TC58FVB016 @TSOP40 TC58FVB160 @TSOP48
TC58FVB400 @TSOP48 TC58FVB321 @TSOP48
TC58FVB400 @SOP44 TC58FVB641 @TSOP48
TC58FVTxxx------------------------6
TC58FVM5T2A @TSOP48 TC58FVM5B3A @TSOP48
TC58FVM5B2A @TSOP48 TC58FVM6T2A @TSOP48
TC58FVM5T3A @TSOP48 TC58FVM6B2A @TSOP48
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ WINBOND Parallel Flash Total: 90
=================================================================
W29xxx-------------------------33
W29C512 @DIP_PLCC32 W29C020 @TSOP32
W29C512 @TSOP32 W29C022 @DIP_PLCC32
W29C010 @DIP_PLCC32 W29C022 @TSOP32
W29C010 @TSOP32 W29C040 @DIP_PLCC32
W29C011 @DIP_PLCC32 W29C040 @TSOP32
W29C011 @TSOP32 W29C042 @DIP_PLCC32
W29C020 @DIP_PLCC32 W29C042 @TSOP32
W29EE512 @DIP_PLCC32 W29EE011 @DIP_PLCC32
W29EE512 @TSOP32 W29EE011 @TSOP32
W29EE010 @DIP_PLCC32 W29EE012 @DIP_PLCC32
W29EE010 @TSOP32 W29EE012 @TSOP32
W39xxx-------------------------31
W39F010 @DIP32 W39L040 @PLCC32
W39F010 @PLCC32 W39L512 @TSOP32
W39F010 @TSOP32 W39L010 @TSOP32

W39L512 @PLCC32 W39L020 @TSOP32
W39L010 @PLCC32 W39L040 @TSOP32
W39L020 @PLCC32
W39L040A @DIP32
W39L040AP @PLCC32
W39L040AT @TSOP32
W39L040AQ @VSOP32


W39V040A @PLCC32 W39V040FC @PLCC32
W39V040A @TSOP32 W39V040FC @TSOP32
W39V040B @PLCC32 W39V080A @PLCC32
W39V040B @TSOP32 W39V080A @TSOP32
W39V040FA @PLCC32 W39V080A @TSOP40
W39V040FA @TSOP32 W39V080FA @PLCC32
W39V040FB @PLCC32 W39V080FA @TSOP32
W39V040FB @TSOP32 W39V080FA @TSOP40
W49xxx-------------------------26
W49F002U @DIP_PLCC32 W49F002B @DIP_PLCC32
W49F002U @TSOP32 W49F002B @TSOP32
W49F002A @DIP_PLCC32 W49F020 @DIP_PLCC32
W49F002A @TSOP32 W49F020 @TSOP32
W49V002 @PLCC32 W49V002 @TSOP32
W49V002A @PLCC32 W49V002A @TSOP32
W49V002F @PLCC32 W49V002F @TSOP32
W49V002FA @PLCC32 W49V002FA @TSOP32

W49F102Q @VSOP40 W49L102Q @VSOP40
W49F201T @TSOP48 W49L201T @TSOP48
¡¡¡¡¡¡¡¡ W49F201S @SOP44 W49L201S @SOP44
=================================================================
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ XICOR Parallel Flash Total: 20
=================================================================
X2804 A/AI X2816A X2816B X2816BI X2816BMB X28C16 X2864AP
2864AT X2864AM X2864AMB X2864B X2864BM X2864BI
X2864H X2864HI X28C64 X28HC64 X28256 X28C256 X2864AI
==============================================================================
End Of Parallel Flash
==============================================================================
SERIALS EEPROM (I2C 24XXX/85XX)-->´óÔ¼(°´Ă¿¸öĐͺÅÁ½¸ö·â×°¼ÆËă)¿É±à³̀Đ¾Æ¬Êư£º462
As two package each IC type.
==============================================================================
ATMEL------------->21
AT24C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08 AT24C16
AT24C32 AT24C64 AT24C128 AT24C256 AT24C512
AT24C01A AT24C02A AT24C04A AT24C08A AT24C16A
AT24C32A AT24C64A AT24C128(3.3v) AT24C256(3.3v) AT24C512(3.3v)
AT24C1024
APLUS------------->9
AF24BC01 AF24BC02 AF24BC04 AF24BC08 AF24BC16
AF24BC32 AF24BC64 AF24BC128 AF24BC256
CATALYST---------->27
CAT24C01 CAT24C02 CAT24C04 CAT24C08 CAT24C16
CAT24C32 CAT24C64 CAT24C128 CAT24C256
CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24WC16
CAT24WC32 CAT24WC64 CAT24WC128 CAT24WC256
CAT24FC32 CAT24WC03 CAT24WC05 CAT24WC33 CAT24WC16
CAT24LC02 CAT24LC04 CAT24LC08 CAT24LC16
FAIRCHILD--------->20
FM24C02 FM24C03 FM24C04 FM24C05 FM24C08
FM24C09 FM24C16 FM24C17 FM24C32 FM24C64
FM24C128 FM24C256
NM24C02 NM24C03 NM24C04 NM24C05 NM24C08
NM24C09 NM24C16 NM24C17
Fremont macro------>22
FT24C02 FT24C04 FT24C05 FT24C08
FT24C09 FT24C16 FT24C17 FT24C32 FT24C64
FT24C128 FT24C256
FT24C02A FT24C04A FT24C05A FT24C08A
FT24C09A FT24C16A FT24C17A FT24C32A FT24C64A
FT24C128A FT24C256A
HOLTEK------------->10
HT24C01 HT24C02 HT24C04
HT24LC01 HT24LC02 HT24LC04
HT24LC08 HT24LC16 HT24LC32
HT24LC64
ISSI--------------->19
IS24C01 IS24L128 IS24L256
IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16
IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256
IS24C02A IS24C04A IS24C08A IS24C16A
IS24C32A IS24C64A IS24C128A IS24C256A
LINKSMART---------->4
L24C02 L24C04 L24C08 L24C16
MICROCHIP---------->32
24C00 24C01 24C02 24C04 24C08
24C16 24C32 24C64 24FC128 24FC256
24AA00 24AA01 24AA02 24AA04 24AA08
24AA16 24AA32 24AA64 24AA128 24AA256 24AA512
24LC00 24LC01 24LC02 24LC04 24LC08
24LC16 24LC32 24LC64 24LC128 24LC256 24LC512
RAMTRON ----------->7
FM24C04A FM24C16A FM24C64A FM24C256A
FM24CL04 FM24CL16 FM24CL64
ROHM--------------->13
BR24C01A BR24C02 BR24C04 BR24C08 BR24C16
BR24E16
BR24L01A BR24L02 BR24L04 BR24L08 BR24L16
BR24L32 BR24L64
SEIKO-------------->13
S24H25 S24S45

S-24C01A S-24C02A S-24C04A S-24C08A S-24C16A
S-24CS01A S-24CS02A S-24CS04A S-24CS08A S-24CS16A
S-24CS64A

ST----------------->20
M24C01 M24C02 M24C04 M24C08 M24C16
M24C32 M24C64 M24128 M24256 M24512
ST24C01 ST24C02 ST24C04 ST24C08 ST24C16
ST24W01 ST24W02 ST24W04 ST24W08 ST24W16
XICOR-------------->10
X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16
X24C01A X2402 X2444P X24C44 X24C45
YMC---------------->4
Y24LC02A 85C72 85C82 85C92


==================================================================================
SERIALS EEPROM (SPI 25XXX/95XX/5XXX)-->´óÔ¼(°´Ă¿¸öĐͺÅÁ½¸ö·â×°¼ÆËă)¿É±à³̀Đ¾Æ¬Êư:856
==================================================================================
ATMEL------------->58
AT25010 AT25020 AT25040 AT25080 AT25160
AT25320 AT25640 AT25128 AT25256
AT25010(3.3V) AT25020(3.3V) AT25040(3.3V) AT25080(3.3V) AT25160(3.3V)
AT25320(3.3V) AT25640(3.3V) AT25128(3.3V) AT25256(3.3V)
AT25HP256 AT25HP512 AT25HP256(3.3V) AT25HP512(3.3V)

AT25F512/512A AT25F1024/1024A AT25F2048/2048A AT25F4096/4096A

AT25DF021 AT25DF041(A) AT25DF081(A) AT25DF161
AT25DF321

AT26DF081 AT26DF081A AT26DF161 AT26DF161A
AT26DF321 AT26DF321A
AT26F004

(ICSP only)
AT45DB011B AT45DB021B AT45DB041B AT45DB081B AT45DB161B
AT45DB011D AT45DB021D AT45DB041D AT45DB081D AT45DB161DAMIC--------------->14
A25L05P A25L10P A25L20P A25L40P£¨DIP/SO8/SO16£© A25L80P£¨DIP/SO8/SO16£©
A25L512 A25L010 A25L020 A25L040 A25L080
A25L16PT(DIP/SO8/SO16£© A25L16PU(DIP/SO8/SO16£©
A25L016£¨DIP/SO8/SO16£© A25L032£¨DIP/SO8/SO16£©
CATALYST----------->22
CAT25010 CAT25020 CAT25040 CAT25080 CAT25160
CAT25320 CAT25640
CAT25C01 CAT25C02 CAT25C03 CAT25C04 CAT25C05
CAT25C08 CAT25C09 CAT25C16 CAT25C17 CAT25C32
CAT25C33 CAT25C64 CAT25C65 CAT25C128 CAT25C256

CHINGIS ----------->17
PM25LV512 PM25LV512A PM25LV010 PM25LV010A
PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B
PM25LD256C PM25LD512 PM25LD512C PM25LD010
PM25LD010C PM25LD020 PM25LD020C PM25LD040
PM25LD040C

ESI---------------->9
ES25P10 ES25P20 ES25P40 ES25P80 ES25P16
ES25P32
ES25M40A ES25M80A ES25M16A
ESMT---------------->10
F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA
F25L04P F25S04P F25L08P F25L16P
F25L32P F25L32Q
FAIRCHILD---------->4
FM25C020 FM25C040 FM25C160 FM25C640
ISSI--------------->11
IS25C01 IS25C02 IS25C04 IS25C08 IS25C16
IS25C32 IS25C32A IS25C64 IS25C64A IS25C128
IS25C256
EON---------------->35
EN25B05 EN25B10 EN25B20 EN25B40 EN25B80 EN25B16(DIP8/SO8/SOP16) EN25B32(DIP8/SO8/SOP16)EN25B64£¨SOP16£©
EN25P05 EN25P10 EN25P20 EN25P40 EN25P80 EN25P16 EN25P32£¨8PIN¡¢16PIN£©EN25P64£¨SOP16£©
EN25F05 EN25F10 EN25F20 EN25F40 EN25F80 EN25F16 EN25F32(DIP8/SO8/SOP16)
EN25T80 EN25T16

EN25Q40 _@8PIN EN25Q80A_@8PIN EN25Q16A_@8PIN EN25QH16_@8PIN
EN25Q32A_@8PIN EN25Q32B_@8PIN EN25QH32_@8PIN EN25Q64 _@8PIN
EN25Q32A_@16PIN EN25Q32B_@16PIN EN25QH32_@16PIN EN25Q64 _@16PIN

Micronix---------->39
MX25L512 MX25L1005 MX25L1006E MX25L1025C MX25L1026E
MX25L2005 MX25L2006E MX25L2026C MX25L2026E
MX25L4005 MX25L4006E MX25L4026E
MX25L8005 MX25L8006E MX25L8035E MX25L8036E
MX25L1605 MX25L1606E MX25L1633E MX25L1635D
MX25L1635E MX25L1636D MX25L1636E

MX25L3206E@8PIN MX25L3225D MX25L3235D MX25L3236D MX25L3237D
MX25L6406E@8PIN MX25L3205_@16PIN MX25L3206E@16PIN
MX25L6405_@16PIN MX25L6406E@16PIN MX25L6436E MX25L6445E MX25L6465E

MX25V512 MX25V4005 MX25V8005

MICROCHIP---------->31
25C040 25C080 25C160 25C320 25C640
25AA010 25AA020 25AA040 25AA080A 25AA080B
25AA160A 25AA160B 25AA320 25AA640 25AA128
25AA256 25AA512 25AA1024
25LC010 25LC020 25LC040 25LC080A 25LC080B
25LC160A 25LC160B 25LC320 25LC640 25LC128
25LC256 25LC512 25LC1024
NexFlash------------>6
NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80
NX25P16(DIP8/SO8/SOP16)
NX25P32(DIP8/SO8/SOP16)

PMC----------------->8
PM25LV512 PM25LV010 PM25LV512A PM25LV010A
PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B
RAMTRON------------->9
FM25040 FM25640 FM25C160 FM25W256
FM25CL04 FM25CL64 FM25L16 FM25L256 FM25L512

ROHM------------->23

BR25010 BR25020 BR25040 BR25080 BR25160
BR25320 BR25H010 BR25H020 BR25H040 BR25H080
BR25H160 BR25H320 BR25L010 BR25L020 BR25L040
BR25L080 BR25L160 BR25L320 BR25L640 BR25S320
BR25S640 BR25S128 BR25S256

SANYO------------>7
LE25FU106B LE25FU206 LE25FU406B
LE25FW206 LE25FW406 LE25FW406A LE25FW806

SIEMENS------------->12
SLA25010 SLA25020 SLA25040 SLA25080 SLA25160
SLA25320 SLE25010 SLE25020 SLE25040 SLE25080
SLE25160 SLE25320
SPANSION------------>7
S25FL001 S25FL002 S25FL004A S25FL008A
S25FL016A(DIP8/SO8/SOP16)
S25FL032A(DIP8/SO8/SOP16)
S25FL064A(DIP8/SO8/SOP16)
SST------------------>12
SST25VF512/512A SST25VF010/010A SST25VF020/020A SST25VF040/040A
SST25VF040B SST25VF080B SST25VF016B SST25VF032B
SST25LF020A SST25LF040A SST25LF080A


ST------------------>47
M95010 M95020 M95040 M95080 M95160
M95320 M95640 M95128 M95256
M95010S M95020S M95040S M95080S M95160S
M95320S M95640S M95128S M95256S
m25P05 M25P05A M25P10 M25P10A M25P20
M25P40 M25P80(DIP8/SO8/SOP16) M25P16(DIP8/SO8/SOP16)
M25P32(DIP8/SO8/SOP16)

M25PE10 M25PE20 M25PE40 M25PE80 M25PE16


ST25C01 ST25C02 ST25C04 ST25C08 ST25C16
ST25W01 ST25W02 ST25W04 ST25W08 ST25W16

M35080-3 M35080-6 M35080-V6 M35080-VP

WINBOND------------->20
W25P10 W25P20 W25P40 W25P80 25P16(DIP8/SO8/SOP16) W25P32(DIP8/SO8/SOP16)
W25X10 W25X20 W25X40 W25X80
W25X16(DIP8/SO8/SOP16) W25X32(DIP8/SO8/SOP16) W25X64(DIP8/SO8/SOP16)
W25Q80_@8PIN W25Q16_@8PIN W25Q32_@8PIN W25Q64_@8PIN
W25Q16_@16PIN W25Q32_@16PIN W25Q64_@16PIN


XICOR--------------->25
X25010 X25020 X25040 X25041 X25043
X25045 X25080 X25160 X25170 X25320
X25330 X25640 X25642 X25650 X25128
X5043 X5045
X25F008(3v) X25F016(3v) X25F032(3v) X25F064(3v)
X25F008-5 X25F016-5 X25F032-5 X25F064-5


==================================================================================
SERIALS EEPROM (MICROWIRE 93XXX)-->´óÔ¼(°´Ă¿¸öĐͺÅÁ½¸ö·â×°¼ÆËă)¿É±à³̀Đ¾Æ¬Êư:252
==================================================================================
AKM----------->5
AK93C45 AK93C46 AK93C55 AK93C65 AK93C75
AK93C85
APLUS--------->4
AF93BC46 AF93BC56 AF93BC66 AF93BC86
ATC----------->5
ATC93LC46 AM93LC46 AM93LC56 AM93LC66 AM93LC86
ATMEL--------->5
AT93C46 AT93C56 AT93C57 AT93C66 AT93C86
CATALYST------>6
CAT93C46 CAT93C56 CAT93C57 CAT93C66 CAT93C86
CAT93HC46
FAIRCHILD----->12
FM93C46 FM93C56 FM93C66 FM93C86
FM93C46A FM93C56A FM93C66A FM93C86A
FM93CS06 FM93CS46 FM93CS56 FM93CS66
NATIONAL------>8
NM93C06 NM93C46 NM93C56 NM93C66
NM93CS06 NM93CS46 NM93CS56 NM93CS66
HOLTEK--------->4
HT93C46 HT93C56 HT93C66 HT93C86
ISSI----------->10
IS93C46 IS93C46A IS93C46B IS93C46D IS93C56
IS93C66 IS93C56A IS93C66A IS93C76A IS93C86A
MICROCHIP------>37
93C06
93C/LC/AA46 93C/LC/AA56 93C/LC/AA66 93C/LC/AA76 93C/LC/AA86
93C/LC/AA46A 93C/LC/AA56A 93C/LC/AA66A 93C/LC/AA76A 93C/LC/AA86A
93C/LC/AA46B 93C/LC/AA56B 93C/LC/AA66B 93C/LC/AA76B 93C/LC/AA86B
93C/LC/AA46C 93C/LC/AA56C 93C/LC/AA66C 93C/LC/AA76C 93C/LC/AA86C
ROHM------------>14
BR93CS46 BR93LC46 BR93LC56 BR93LC66
BR93A46 BR93A56 BR93A66 BR93A76 BR93A86
BR93C46 BR93C56 BR93C66 BR93C76 BR93C86
ST-------------->14
ST93C46 ST93C47 ST93C56 ST93C57 ST93C66 ST93C67
M93C46 M93C56 M93C66 M93C76 M93C86
M93S46 M93S56 M93S66
YMC------------->2
Y93LC46A Y93LC66

==================================================================================
51ϵÁе¥Æ¬»ú-->´óÔ¼¿É±à³̀Đ¾Æ¬Êư:266
==================================================================================
ATMEL--------------->56
AT89C1051-S20 AT89C2051 AT89C2051U AT89C2051U-S20 AT89C4051
AT89C4051-S20 AT89C51 AT89C51(P44) AT89C51(Q44) AT89C52
AT89C52(P44) AT89C52(Q44) AT89C55 AT89C55(P44) AT89C55(Q44)
AT89C55WD AT89C55WD(P44) AT89C55WD(Q44) AT89LV51 AT89LV51(P44)
AT89LV51(Q44) AT89LV52 AT89LV52(P44) AT89LV52(Q44) AT89LV55
AT89LV55(P44) AT89LV55(Q44) AT89LS51 AT89LS51(P44) AT89LS51(Q44)
AT89LS52 AT89LS52(P44) AT89LS52(Q44) AT89LS53 AT89LS53(P44)
AT89LS53(Q44) AT89LS8252 AT89LS8252(P44)AT89LS8252(Q44) AT89S51
AT89LS8253 AT89LS8253(P44)AT89LS8253(Q44)
AT89S51(P44) AT89S51(Q44) AT89S52 AT89S52(P44) AT89S52(Q44)
AT89S53 AT89S53(P44) AT89S53(Q44) AT89S8252 AT89S8252(P44)
AT89S8253 AT89S8253(P44) AT89S8253(Q44)
INTEL------------>28
87C51 87C51(PLCC44) 87C51(QFP44) 87C52 87C52(PLC44)
87C54 87C54(PLCC44) 87C54(QFP44) 87C58 87C52(QFP44)
87C51FA 87C51FA(PLCC44) 87C51FA(QFP44) 87C51FB 87C51FB(PLCC44)
87C51FB(QFP44) 87C51FC 87C51FC(PLCC44) 87C51FC(QFP44) 87LC51FA
87LC51FA(PLCC44) 87LC51FA(QFP44) 87LC51FB 87LC51FB(PLCC44)87LC51FB(QFP44)
87LC51FC 87LC51FC(PLCC44)87LC51FC(QFP44)
PHILIPS----------->68
P87C51(P44) P87C51(Q44) P87C52 P87C52(P44) P87C52(Q44)
P87C54 P87C54(P44) P87C54(Q44) P87C58 P87C58(P44)
P87C58(Q44) P87C51SB P87C51SB(P44) P87C51SB(Q44) P87C52SB
P87C52SB(P44) P87C52SB(Q44) P87C54SB P87C54SB(P44) P87C54SB(Q44)
P87C51SF P87C51SF(P44) P87C51SF(Q44) P87C52SF P87C52SF(P44)
P87C52SF(Q44) P87C54SF P87C54SF(P44) P87C54SF(Q44) P87C58SF
P87C58SF(P44) P87C58SF(Q44) P87C51UB P87C51UB(P44) P87C51UB(Q44)
P87C52UB P87C52UB(P44) P87C52UB(Q44) P87C54UB P87C54UB(P44)
P87C54UB(Q44) P87C58UB P87C58UB(P44) P87C58UB(Q44) P87C51UF
P87C51UF(P44) P87C51UF(Q44) P87C52UF P87C52UF(P44) P87C52UF(Q44)
P87C54UF P87C54UF(P44) P87C54UF(Q44) P87C58UF P87C58UF(P44)
P87C58UF(Q44)
P87C51RA (DIP40/P44/Q44)
P87C51RB (DIP40/P44/Q44)
P87C51RC (DIP40/P44/Q44)
P87C51RD (DIP40/P44/Q44)

SST-------------->84
SST89C54 (DIP40/P44/Q44) SST89C58 (DIP40/P44/Q44)
SST89F54 (DIP40/P44/Q44) SST89F58 (DIP40/P44/Q44)
SST89E52RD(DIP40/P44/Q44) SST89E54RD(DIP40/P44/Q44)
SST89E58RD(DIP40/P44/Q44) SST89E52RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89E54RD2(DIP40/P44/Q44) SST89E58RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89E516RD(DIP40/P44/Q44) SST89E516RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89E554(DIP40/P44/Q44) SST89E564(DIP40/P44/Q44)
SST89E554RC(DIP40/P44/Q44) SST89E564RD(DIP40/P44/Q44)
SST89V52RD (DIP40/P44/Q44) SST89V54RD (DIP40/P44/Q44)
SST89V58RD (DIP40/P44/Q44) SST89V52RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89V54RD2(DIP40/P44/Q44) SST89V58RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89V516RD(DIP40/P44/Q44) SST89V516RD2(DIP40/P44/Q44)
SST89V554 (DIP40/P44/Q44) SST89V564 (DIP40/P44/Q44)
SST89V554RC(DIP40/P44/Q44) SST89V564RD(DIP40/P44/Q44)
======================================================================
SyncMos MCUϵÁе¥Æ¬»ú
-->ͬʱ֧³ÖICPÄ¿±ê°åÔÚÏß´®Đбà³̀¼°²¢ĐĐ¿́ËÙ±à³̀ Total:184
×¢£º TL866CS°æ±¾Ó²¼₫²»¿ÉʹÓĂICSP¹¦ÄÜ
======================================================================
Package Type(DIP40/PLCC44/QFP44)
-------------------------------------------------------------
SM8951AC SM8951BC SM8952AC SM8954AC SM8958AC
SM89516AC SM8951AL SM8951BL SM8952AL SM8954AL
SM8958AL SM89516AL

SM894051C(PDIP20/SOP20) SM894051L(PDIP20/SOP20)

Package type(DIP40/PLCC44/QFP44)
--------------------------------------------------
SM79108C SM79108L SM79164C SM79164L
SM5964C SM5964AC SM5964AL SM59128C
SM59264C

Package type(DIP40/PLCC44/QFP44)
--------------------------------------------------
SM59D04G2C SM59D04G2L SM59D03G2C SM59D03G2L
SM59R16A5C SM59R16A5L SM59R09A5C SM59R09A5L
SM59R05A5C SM59R05A5L SM59R16A3C SM59R16A3L
SM59R09A3C SM59R09A3L SM59R05A3C SM59R05A3L
SM59R04A2C SM59R04A2L SM59R03A2C SM59R03A2L
SM59R02A2C SM59R02A2L SM59R04A1C SM59R04A1L
SM59R03A1C SM59R03A1L SM59R02A1C SM59R02A1L

SM59R16G6 SM59R09G6 SM59R05G6
=====================================================
//SM 39Rxxxx (ICSP only)
SM39R4051(PDIP20/SOP20) SM39R2051(PDIP20/SOP20)
SM39R16A2(PIN20/24/28) SM39R12A2(PIN20/24/28)
SM39R08A2(PIN20/24/28)

==================================================================
WINBOND--------->30
W78E51 W78E51B W78E51C (DIP40/P44/Q44)
W78E52 W78E52B W78E52C (DIP40/P44/Q44)
W78E54 W78E54B W78E54C (DIP40/P44/Q44)
W78E58 (DIP40/P44/Q44)

==================================================================================
ATMEL AVRϵÁе¥Æ¬»ú-->´óÔ¼¿É±à³̀Đ¾Æ¬Êư:214
¶Ô´ó²¿·ÖĐ¾Æ¬¿ÉÀûÓĂRCĐ£ƠưÖµ½øĐĐ̉»¶Ổ»¼ÓĂÜ£¬Ê¹ÆƽâºóµÄ
³̀Đ̣Î̃·¨ÔÚÁí̉»¸öĐ¾Æ¬ÉÏÖ±½ÓÔËĐĐ¡£
ATMEGAϵÁĐ£ºÍ¬Ê±Ö§³Ö¿́ËÙ¸ßѹ²¢Đбà³̀¼°SPI´®ĐĐÏÂÔرà³̀£¨TL866CS SPI²»¿ÉÓĂ£©
==================================================================================
ATMEGA----------->133
ATMEGA8 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA8L (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA8A (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA16 (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA16L (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA16A (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA32 (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA32L (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA32A (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA48 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA48V (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA48A (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA48PA (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA88 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA88V (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA88A (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA88PA (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA64 @TQFP64 ATMEGA128 @TQFP64
ATMEGA64L @TQFP64 ATMEGA128L @TQFP64
ATMEGA64A @TQFP64 ATMEGA128A @TQFP64

ATMEGA162 (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA162V (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA164A (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA164PA (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA165A @TQFP64 ATMEGA165PA @TQFP64
ATMEGA165P @TQFP64 ATMEGA165PV @TQFP64
ATMEGA168 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA168V (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA168A (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA168PA (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA169A @TQFP64 ATMEGA169PA @TQFP64
ATMEGA169P @TQFP64 ATMEGA169PV @TQFP64

ATMEGA324A (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA324PA (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA325A @TQFP64 ATMEGA325PA @TQFP64
ATMEGA328 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA328P (PDIP28/TQFP32/MLF32)
ATMEGA329A @TQFP64 ATMEGA329PA @TQFP64

ATMEGA644A (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA644PA (PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA645A @TQFP64 ATMEGA645P @TQFP64
ATMEGA649A @TQFP64 ATMEGA649P @TQFP64
ATMEGA1284 (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA1284P (PDIP40/TQFP44/MLF44)

ATMEGA8515(PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA8515L(PDIP40/TQFP44/MLF44)
ATMEGA8535(PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA8535L(PDIP40/TQFP44/MLF44)

AT90XXX---------->39
AT90S1200 (PDIP20/SO20/SSOP20)
AT90S2313 (PDIP20/SO20) AT90LS2313 (PDIP20/SO20)
AT90S2333 (PDIP28/TQFP32) AT90LS2333 (PDIP28/TQFP32)
AT90S4433 (PDIP28/TQFP32) AT90LS4433 (PDIP28/TQFP32)
AT90S4414 (PDIP40/PLCC44/TQFP44) AT90LS4414 (PDIP40/PLCC44/TQFP44
AT90S8515 (PDIP40/PLCC44/TQFP44) AT90LS8515 (PDIP40/PLCC44/TQFP44
AT90S4434 (PDIP40/PLCC44/TQFP44) AT90LS4434 (PDIP40/PLCC44/TQFP44
AT90S8535 (PDIP40/PLCC44/TQFP44) AT90LS8535 (PDIP40/PLCC44/TQFP44

ATTINY------------->52
ATTINY11 (PDIP8/SOIC8) ATTINY11L(PDIP8/SOIC8)
ATTINY12 (PDIP8/SOIC8) ATTINY12L(PDIP8/SOIC8)
ATTINY12V (PDIP8/SOIC8) ATTINY13 (PDIP8/SOIC8)
ATTINY13V (PDIP8/SOIC8) ATTINY13A(PDIP8/SOIC8)
ATTINY15 (PDIP8/SOIC8) ATTINY15L (PDIP8/SOIC8)
ATTINY26 (PDIP/SO/SSOP/MLF) ATTINY26L (PDIP/SO/SSOP/MLF)
ATTINY28L (PDIP/TQFP/MLF) ATTINY28V (PDIP/TQFP/MLF)
ATtiny25(V) ATtiny45(V)
ATtiny85(V)

ATTINY2313(PDIP/SOIC) ATTINY2313V(PDIP/SOIC)
ATTINY2313A(PDIP/SOIC) ATTINY4313(PDIP/SOIC)

MICROCHIP PIC:

PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206 PIC10F220
PIC10F222 PIC12F508 PIC12F509 PIC12F510 PIC12F519
PIC12F609 PIC12F615 PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675
PIC12F683 PIC12HV609 PIC12HV615 PIC16F54 PIC16F57
PIC16F59 PIC16F505 PIC16F506 PIC16F526 PIC16F610
PIC16F616 PIC16HV610 PIC16HV616 PIC16F630 PIC16F631
PIC16F636 PIC16F639 PIC16F676 PIC16F677 PIC16F684
PIC16F685 PIC16F687 PIC16F688 PIC16F689 PIC16F690
PIC16F627A_@18 PIC16F628A_@18 PIC16F648A_@18 PIC16F627A_@20 PIC16F628A_@20
PIC16F648A_@20 PIC16F73 PIC16F74 PIC16F76 PIC16F77
PIC16F722 PIC16F723 PIC16F724 PIC16F726 PIC16F727
PIC16LF722 PIC16LF723 PIC16LF724 PIC16LF726 PIC16LF727
PIC16F737 PIC16F747 PIC16F767 PIC16F777 PIC16F785 PIC16HV785
PIC16F83 PIC16LF83 PIC16F84 PIC16LF84 PIC16F84A_18PIN
PIC16F84A_20PIN PIC16LF84A_18PIN PIC16LF84A_20PIN
PIC16F87 PIC16F88 PIC16F818 PIC16F819
PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F874
PIC16F876 PIC16F877 PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A
PIC16F877A PIC16F882 PIC16F883 PIC16F884 PIC16F886
PIC16F887 PIC16F913 PIC16F914 PIC16F916 PIC16F917
PIC16F946 PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A
rfPIC12C509AG rfPIC12C509AF PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12C671
PIC12C672 PIC12CE673 PIC12CE674 PIC16C54 PIC16C54A
PIC16C54B PIC16C54C PIC16CR54A PIC16CR54B PIC16CR54C
PIC16C55 PIC16C55A PIC16C56 PIC16C56A PIC16CR56A
PIC16C57 PIC16C57C PIC16CR57B PIC16CR57C PIC16C58A
PIC16C58B PIC16CR58A PIC16CR58B PIC16C505 PIC16C554 @18PIN
PIC16C558 @18PIN PIC16C61 PIC16C62 PIC16C62A PIC16C62B
PIC16C63 PIC16C63A PIC16C64 PIC16C64A PIC16C65
PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C67 PIC16C620
PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A PIC16C622 PIC16C622A
PIC16CE623 PIC16CE624 PIC16CE625 PIC16C71 PIC16C72
PIC16C72A PIC16C73 PIC16C73A PIC16C73B PIC16C74
PIC16C74A PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 PIC16C710
PIC16C711 PIC16C712_@18 PIC16C716_@18 PIC16C717_@18 PIC16C712_@20
PIC16C716_@20 PIC16C717_@20 PIC16C745 PIC16C765 PIC16C770
PIC16C771 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C781 PIC16C782
PIC16C923 PIC16C924 PIC16C925 PIC16C926 PIC18F2221
PIC18F2321 PIC18F2410 PIC18F2420 PIC18F2423 PIC18F2450
PIC18F2455 PIC18F2458 PIC18F2480 PIC18F2510 PIC18F2515
PIC18F2520 PIC18F2523 PIC18F2525 PIC18F2550 PIC18F2553
PIC18F2580 PIC18F2585 PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680
PIC18F2682 PIC18F2685 PIC18F4221 PIC18F4321 PIC18F4410
PIC18F4420 PIC18F4423 PIC18F4450 PIC18F4455 PIC18F4458
PIC18F4480 PIC18F4510 PIC18F4515 PIC18F4520 PIC18F4523
PIC18F4525 PIC18F4550 PIC18F4553 PIC18F4580 PIC18F4585
PIC18F4610 PIC18F4620 PIC18F4680 PIC18F4682 PIC18F4685
PIC18F242 PIC18F248 PIC18F252 PIC18F258 PIC18F442
PIC18F448 PIC18F452 PIC18F458 PIC18F24J10 PIC18F25J10
PIC18F44J10 PIC18F45J10 PIC18F24J11 PIC18F25J11 PIC18F26J11
PIC18F44J11 PIC18F45J11 PIC18F46J11 PIC18F24J50 PIC18F25J50
PIC18F26J50 PIC18F44J50 PIC18F45J50 PIC18F46J50 PIC18LF24J10
PIC18LF25J10 PIC18LF44J10 PIC18LF45J10 PIC18LF24J11 PIC18LF25J11
PIC18LF26J11 PIC18LF44J11 PIC18LF45J11 PIC18LF46J11 PIC18LF24J50
PIC18LF25J50 PIC18LF26J50 PIC18LF44J50 PIC18LF45J50 PIC18LF46J50
PIC18F63J11 PIC18F63J90 PIC18F64J11 PIC18F64J90 PIC18F65J10
PIC18F65J11 PIC18F65J15 PIC18F65J50 PIC18F65J90 PIC18F66J10
PIC18F66J11 PIC18F66J15 PIC18F66J16 PIC18F66J50 PIC18F66J55
PIC18F66J90 PIC18F66J93 PIC18F67J10 PIC18F67J11 PIC18F67J50
PIC18F67J90 PIC18F67J93 PIC18F83J11 PIC18F83J90 PIC18F84J11
PIC18F84J90 PIC18F85J10 PIC18F85J11 PIC18F85J15 PIC18F85J50
PIC18F85J90 PIC18F86J10 PIC18F86J11 PIC18F86J15 PIC18F86J16
PIC18F86J50 PIC18F86J55 PIC18F86J90 PIC18F86J93 PIC18F87J10
PIC18F87J11 PIC18F87J50 PIC18F87J90 PIC18F87J93


==================================================================================
GAL¿É±à³̀Âß¼­ƠóÁĐ-->23
==================================================================================
standard:
GAL16V8 GAL16V8A GAL16V8B GAL20V8 GAL20V8A
GAL20V8B GAL22V10 GAL22V10A GAL22V10B
lattice
GAL16V8 GAL16V8A GAL16V8B GAL16V8C GAL16V8D
GAL20V8 GAL20V8A GAL20V8B GAL20V8C GAL20V8D
GAL22V10 GAL22V10B GAL22V10C GAL22V10D
ATMEL£º£¨ATFϵÁĐÓÉÓÚ³§É̀±à³̀Ëă·¨±£ĂÜ£¬ÔƯ²»¿ÉÓĂ£©
ATF16V8 ATF16V8A ATF16V8B ATF16V8C ATF16V8D
ATF20V8 ATF20V8B ATF20V8C ATF22V10 ATF22V10B
ATF22V10C

===============================================================================
RAMĐ¾Æ¬²âÊÔ-->26£¬Í¨¹ư¼¸ÖÖ·½·¨½øĐĐÈ«Ăæ²âÊÔ
===============================================================================
standard:
6116 6164 6264 61256 62256
61512 62512 628128 628256 628512
WINBOND:
W2464 W2465 W24256 W24257A W24512
W24010 W24020 W24040
INTEL:
6116 6264 62256 62512 628128
628256 628512
DALLAS:
DS1220 DS1225 DS1230Y DS1245Y DS1249Y
DS1250Y DS1230W DS1245W DS1249W DS1250W
==================================================================================
CMOS 74¡¢54ϵÁĐ²âÊÔ-->136
£¨ÊÇƠæƠư¿É²âÊÔCMOS 74¡¢54ϵÁеıà³̀Æ÷£¬²âÊÔʱ´íÎó¿É¶¨Î»µ½´íÎóµÄÂß¼­Ăŵç·£©

==================================================================================
74HC(LS)00 74HC(LS)01 74HC(LS)02 74HC(LS)03 74HC(LS)04
74HC(LS)05 74HC(LS)06 74HC(LS)07 74HC(LS)08 74HC(LS)09
74HC(LS)10 74HC(LS)11 74HC(LS)12 74HC(LS)13 74HC(LS)14
74HC(LS)15 74HC(LS)16 74HC(LS)17 74HC(LS)18 74HC(LS)19
74HC(LS)20 74HC(LS)21 74HC(LS)22 74HC(LS)24 74HC(LS)26
74HC(LS)27 74HC(LS)28 74HC(LS)30 74HC(LS)32 74HC(LS)33
74HC(LS)34 74HC(LS)35 74HC(LS)36 74HC(LS)37 74HC(LS)38
74HC(LS)39 74HC(LS)40 74HC(LS)42 74HC(LS)43 74HC(LS)45
74HC(LS)74 74HC(LS)86 74HC(LS)93 74HC(LS)112 74HC(LS)122
74HC(LS)123 74HC(LS)125 74HC(LS)126 74HC(LS)128 74HC(LS)132
74HC(LS)133 74HC(LS)134 74HC(LS)136 74HC(LS)138 74HC(LS)139
74HC(LS)140 74HC(LS)145 74HC(LS)153 74HC(LS)155 74HC(LS)156
74HC(LS)157 74HC(LS)158 74HC(LS)160 74HC(LS)161 74HC(LS)162
74HC(LS)163 74HC(LS)164 74HC(LS)165 74HC(LS)166 74HC(LS)174
74HC(LS)175 74HC(LS)192 74HC(LS)193 74HC(LS)240 74HC(LS)241
74HC(LS)244 74HC(LS)245 74HC(LS)257 74HC(LS)258 74HC(LS)266
74HC(LS)268 74HC(LS)273 74HC(LS)367 74HC(LS)373 74HC(LS)374
74HC(LS)377 74HC(LS)378 74HC(LS)386 74HC(LS)390 74HC(LS)393
74HC(LS)563 74HC(LS)564 74HC(LS)573 74HC(LS)574 74HC(LS)576
74HC(LS)580 74HC(LS)640 74HC(LS)641 74HC(LS)642 74HC(LS)643
74HC(LS)644 74HC(LS)645
4001 4011 4012 4013 4014
4015 4017 4018 4019 4021
4023 4025 4030 4049 4050
4051 4052 4053 4069 4070
4071 4073 4075 4077 4081
4093 40160 40161 40162 40163
40174 40175 40192 40193

total:6736

  • online support profile

    vivian.wang.yun

    Kinh doanh linh kiện và thiết bị ngành điện tử và điều khiển điện
Top